Ochrana a zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. Komu udělujete svůj souhlas?

Svůj souhlas udělujete společnosti obchodní společnosti Oceanika Spa s.r.o., se sídlem Štorkánova, 2810/9, 150 00 Smíchov – Praha 5, identifikační číslo: 01842633, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod. sp. zn. C 2 11878 (dále také „společnost“ nebo „správce“).

Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro

 • plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, vymáhání pohledávek a splnění právních povinností v případě, že jste uzavřeli se správcem kupní smlouvu;b.
 • marketingové účely v případě, že jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a pro jaké účely?

Osobní údaje získáváme:

a. přímo od Vás, na základě údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a z veřejných zdrojů, a to za účelem, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

b. Přímo od Vás a z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich ostatních osobních údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení.

4. Jakými způsoby Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci. Vedle toho využíváme též třetí osoby jako zpracovatelé, jejichž seznam je průběžně aktualizován. Třetími osobami jsou zejména subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři či obchodní zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy za účelem řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb nepředáváme jiným správcům (osobám, které by Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.).

Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

6. Jaká máte práva v souvislosti s uchováváním Vašich osobních údajů? POUČENÍ

1. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů;
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

2. Máte rovněž právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a
 • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti.

3. Pokud se domníváte, že společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 • požádat společnost o vysvětlení;
 • požádat společnost, aby odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo
 • se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
INSTAGRAM
Can not connect to Instagram or you do not have permissions to get media from Instagram.
No media

Menu

Nastavení

Vytvořte si bezplatný účet pro uložení oblíbených položek.

Přihlásit se